sâmbătă, 27 mai 2017

"TRANSPARENTA' ... APEI DIN BAZINUL DE INOT SPORTIV ....

SUPRA-ANTRENAMENTUL  / OVER-TRAINING
Mircea Olaru a adăugat 4 fotografii noi.

Din lucrarea ... "Despre inot cu M.Olaru", 2007 

Supra-antrenamentul – stare nedorită in cadrul manifestărilor posibile în relaţia sportivului cu apa şi nu numai….
Acest aspect este caracteristic celor care au forţat pregătirea in mai multe componente sau doar una singura – ne referim la factorii de antrenament (pfg, pfs, pfu, echilibrul stării de sanatate etc.).
Supraantrenamentul este, mai nou, apreciat ca o boală, (Sindromul SGA) şi se carcaterizează prin: scăderea randamentului (fizic, psihic) pe o lungă perioadă de timp urmare a forţării repetate, stresante a capacităţii e efort + a aplicării inadecvate a regimului de susţinere şi de refacere (somn, nutriţie, medicaţie, vezi Anexa 15).
Inotătorii supra-antrenaţi, cert diagnosticaţi de medic ( avem o cazuistică convingătoare chiar pentru ultimii ani…!) au nevoie punctual de o diminuarea a efortului timp minim de 2 săptămâni sau chiar de o întrerupere temporară dirijată a pregătirii.
Simptomatica este numeroasă iar antrenorul, medicul devin în această speţă nişte veritabili detectivi; dintre simptomele biologice aminitm - scăderea rezistenţei (anduranţei), a potenţialului energetic, a performanţei in antrenament, concurs, schimbări în tensiunea arterială si a frecvenţei cardiace (vezi anexa 11- Stativul cu graficul de antrenament), insomnii, oboseală remanentă, dureri musculare, imprecizie coordonatorie, lipsa interesului , a poftei de antrenament, îmbolnăvirii neaşteptate, dereglări ale ciclului menstrual la fete ş.a.; pe plan psihologic se remarcă o stare permanentă de agitaţie, iritabilitate, descurajare sau depresii, perturbarea stării emoţionale, anxietate, insubordonare, scăderea puterii de concentrare.
De remarcat că sindromul amintit poate avea manifestări similare altor boli sau disfuncţiuni: depresia ca maladie, anemie (lipsa fierului, a vitaminei B12 injectabil, abuzul de alcool, de alte droguri sau chiar doping, proastă nutriţie, program neregulat al regimului de viata (somn, alimentaţia ca ore de masa etc), infecţii (mononucleoze), dereglări ale funcţiei glandei tiroidiene, starea de stress.
Tratament: odihna sau perioade scurte de repaus / scăderea indicatorilor de efort, de antrenament, respectarea la terminarea lecţiei a exerciţiilor de revenire, înot compensator (5-20 min. înot lejer sau practicarea altor sporturi), recuperare psihologică atentă prin grija antrenorului încărcat de elanuri positive, refacerea planului de antrenament spre o noua formă care să permita readaptarea la efort . 
Cea mai semnificativă indicaţie a este legată de scăderea valorii performanţelor, după ce au fost elucidate celelalte aspecte anterior amintite, supra-antrenamentul poate fi şi simulat de unii sportivi capricioşi, atenţie deci !
(citat din cap. Antrenament/Despre inot, M.Olaru, ed.SSE 2007)
------------------------------------------- 
OBS: 
Stativul cu graficul de antrenament, Anexa Nr. 11
Stativ triunghiular cu 0rarul şcolar şi cel de antrenament
având evidenţa operativă a tuturor indicatorilor principali ai pregătirii (săptămânal, lunar, anual)
Din foto se poate deduce cum arata ansamblat acest stativ: paginile 2 şi 3 vor fi xeroxate/printate la măsura 1/1 (adica pe o coala de măsura A4; acolo unde se înfiinţeazâ un alt grafic se face o îndoitură si în final cele 3 faţete ale stativului pot fi lipite pentru a realiza un volum echilateral ('gen Tomblerone') ....
Pe una din feţe veţi gasi orarul scolar + cel de antrenament săptămânal;
Pe faţeta din mijloc vor fi însemnate valorile a 4 indicatori
(Greutate, Km înotaţi, Puls dimineaţa la trezire(clinostatism) si dupa cca. 1 minut de ortostatism (citeşte explicaţiile pe verso); numărul orelor de somn – toate acestea pe fiecare zi din cate are o lună de pregatire (fiecare indicator va avea o alta culoarea iar unind valorile zilnice veţi căpăta un grafic interesant pentru urmarirea gradului de antrenament etc.
Pe cea de a 3-a faţetă se fac bilanţurile fiecărei luni conform celor 5 rubrici (total Km înotaţi/luna în curs, Total ore de pregătire, Nr. de Km. parcursi cronometrat, Număr de minute de pregătire pe uscat, număr de starturi în concursuri de verificare, locale şamd).
Cel care are o asemenea evidenţa, zi de zi, săptămânal, lunar/evident şi anual – va fi un sportiv ferit de supra-antrenament sau de scădere a gradului de pregătire. Merită să încercaţi .......!
Nota:
Supra-antrenamnetul este o stare cu frecventa mare in randul sportivilor de performanta..., dar, nu este decisiv, se poate reveni la normal cu mai multe grija si din partea parintilor, sportivului nu numai a antrenorului sau medicului (mai nou au aparut niste gadget-uri care evalueaza instataneu, nivelul de oxigenometrie momentana..., precum si valoarea , in vitro, a FC - eu, il folosesc in fiecare seara, uneori si dimineata daca seara a aratat valori scazute, asa 'stiu pe lume ma aflu'...., de regula nivelul de 0xigen, in cazul meu, incepe cu 98% , trece prin 99% si se stabilizeza la 97%, uneori e oscilant...
masina numita 'organismul uman' are nevoie de minimum, atata atentie cat dai unui bolid cu care te afisezi in lume.....
SUCCESMircea Olaru conducerea pregatirii este asigurata de antrenor..., dar langa el se va afla mereu minimum un medic (de regula un 'staff' numeros...). Iata 2 grafice realizatte de regretatul dr. Ioan Dragan (membru al Acad. Medicale, Doctor Honoris cauza al multor univ. + un roman care a fost membru al Medical Com. Doping resach-control/FINA board si decorat de acest for in 2 randuri ( colanul de argint, aur). la rugamintea mea el si-a expus intreaga sa stiinta in 2 mari graficeMircea Olaru iata-l si pe cel de-al doilea. Aceste grafice trebuiesc STUDIATE si nu COPIATE; fiecare remediu, fiecare recomandare trebuie sa fie jertfita principilui 'primum non nocere' !!! Nu va jucati cu focu'......
Dumitru Corina La Demeca n-a fost nimeni diagnosticat cu supra-antrenament :))


Mircea Olaru Gicu a fost un om de exceptie.... o intuitie grozava si o dedicatie iesita din comun, pacat ca s-a dus asa de repede D-zeu sa-l odihneasca si Micky Gothe, la fel

====================================
From the work ... "About swimming with M.Olaru", 2007
Over-training - undesirable condition in possible manifestations in the athlete's relationship with water and not only ....
This is characteristic of those who have forced multi-component training or only one - we mean the training factors (pfg, pfs, pfu, health balance, etc.).
Over-training is more recently regarded as a disease, (SGA syndrome) and is characterized by: a decrease in physical (and mental) performance over a long period of time as a result of repeated forced, stressful capacity is the effort + inappropriate application of the Support and recovery (sleep, nutrition, medication, see Annex 15).
Over-trained swimmers, certainly diagnosed by a physician (we have a convincing case for the last few years ...) need punctual reduction of the minimum effort of 2 weeks or even a temporary temporary interruption of the training.
Symptomatic is numerous and the coach, doctor becomes in this case some real detectives; Of the biological symptoms we recall - decreased resistance, energy potential, exercise performance, competition, changes in blood pressure and heart rate (see Annex 11 - Training chart stand), insomnia, residual fatigue, muscle pain, Coordination inaccuracy, lack of interest, workout, unexpected illness, menstrual cycle disorders in girls, etc .; Psychologically, there is a permanent state of agitation, irritability, discouragement or depression, disturbing the emotional state, anxiety, insubordination, decreased concentration power.
It should be noted that the syndrome may have similar manifestations to other illnesses or dysfunctions: depression as a malady, anemia (lack of iron, injectable B12 vitamin, alcohol abuse, other drugs or even doping, poor nutrition, irregular diet of sleep , Eating as mealtimes etc), infections (mononucleosis), thyroid gland disorder, stress state.
Treatment: rest or short periods of rest / decrease of exercise, training, restoration, restorative swimming (5 to 20 minutes of swimming or other sports), careful psychological recovery by the care of the coach Positive revolutions, restoration of the training plan to a new form that allows the effort to be readjusted.
The most significant indication is related to the decrease in performance, after the other aspects mentioned above have been elucidated, over-training can be simulated by some capricious athletes, so be careful!
(Quoted in the chapter "Training / About swimming, M.Olaru, ed.SSE 2007)
OBS:
Tripod with training chart, Annex no. 11
Triangular staircase with school and training center
Having the operative record of all main indicators of training (weekly, monthly, yearly)
From the photo, it can be inferred how this tripod looks like: pages 2 and 3 will be xeroxed / printed at measure 1/1 (ie on a A4-size paper, where another graphic is created, a bend and finally the 3 Facets of the stand can be glued to achieve an equilateral volume ('Tomblerone') ....
On one side you will find the school + weekly training schedule;
On the middle face will be the values of 4 indicators
(Weight, Bloom Km, Pulse in the morning waking up and after 1 minute of orthostatism (read the explanations on the back), the number of hours of sleep - all these on each day of one month's preparation (each indicator will have Another color, and uniting daily values, you'll get an interesting graph for tracking your training.
On the 3rd facet, the balance sheets of each month are calculated according to the 5 headings (total km / month in course, Total hours of training, Number of kilometers traveled, Number of minutes of training on land, number of starts In test competitions, local and other).
The one who has such records, day by day, weekly, monthly / obviously and annually - will be a guardian of over-training or drop in readiness. It is worth trying .......!
Note:
Over-training is a high-frequency condition among performance athletes ... but it is not decisive, it can return to normal with more care from parents, the athlete not just the coach or the doctor Some gadgets that assess the situation, the level of oxygen momentum ... and the in-vitro value of FC-I use it every evening, sometimes in the morning if the evening showed low values, so I know the world I find it .... .... Normally, the 0xigen level in my case starts with 98%, goes through 99% and stabilizes at 97%, sometimes it's oscillating ...
The machine called the 'human body' needs the minimum, as much attention as you give to a fireball that you pose to the world .....
SUCCESS
==================================


3 comentarii
Comentarii
Mircea Olaru conducerea pregatirii este asigurata de antrenor..., dar langa el se va afla mereu minimum un medic (de regula un 'staff' numeros...). Iata 2 grafice realizatte de regretatul dr. Ioan Dragan (membru al Acad. Medicale, Doctor Honoris cauza al multor univ. + un roman care a fost membru al Medical Com. Doping resach-control/FINA board si decorat de acest for in 2 randuri ( colanul de argint, aur). la rugamintea mea el si-a expus intreaga sa stiinta in 2 mari grafice, incerc sa le postez... (FB nu-mi permite decat cate unul)

Îmi placeVezi mai multe reacţii
Răspunde
1
20 ore
Mircea Olaru Mircea Olaru iata-l si pe cel de-al doilea. Aceste grafice trebuiesc STUDIATE si nu COPIATE; fiecare remediu, fiecare recomandare trebuie sa fie jertfita principilui 'primum non nocere' !!! Nu va jucati cu focu'.........

Îmi placeVezi mai multe reacţii
Răspunde
1
20 ore
Dumitru Corina La Demeca n-a fost nimeni diagnosticat cu supra-antrenament :))

Îmi placeVezi mai multe reacţii
Răspunde12 ore
Mircea Olaru Gicu a fost un om de exceptie.... o intuitie grozava si o dedicatie iesita din comun, pacat ca s-a dus asa de repede D-zeu sa-l odihneasca si Micky Gothe, la fel

luni, 14 noiembrie 2016

"Particula lui Dumnezeu" si Sportul, Inotul, ca sistem

{material in lucru}- +
https://extranews.ro/scrisoarea-unui-fizician-de-la-cern-am-facut-ceva-ce-nu-trebuia-sa-facem-umbre-si-siluete-au-aparut-in-accelerator/“ PARTICULA LUI DUMNEZEU “...., 

SPORTUL si INOTUL, ca sistem

(nevoia de a fi concis face ca unele expresii sa fie mai greu intelese…)

In lumea stiintifica, a fizicienilor care studiaza aproape imposibilul – originea materiei (“ce-a fost inainte de a fi fost”…, glumesc) sau facut fel de fel de speculatii… dar speculatii sportive, mai ales pe inot,  despre ‘Particula lui Dumnezeu’…., evident ca aceasta incercare are toate sansele de a fi rapid considerata o aberatie…

Fizicienii, inca de acum 50 de ani, (lasand antichitatea, alchimistrii, renascentistii, mai aproape Mendelief si multi altii din lista lui Nobel Pride), au inceput sa caute, sa explice ce este ‘materia’ ajungand pana la  ‘sursa’, ‘locul de origini’ al Universului; de la cercetarea faptica, reala (vezi tabelul atom si sub-atomi care curpinde nu mai putin de 17 sub-elemente !!!), s-a ajuns la speculatii filozofice (vezi ‘Particula luI Dumnezeu) , adica, fata de ceeace stim noi ca este materia…, la ce-ar putea sa fi fost initial , pt ca materia, asa tam/nesam, din neant, nu se poate arata, explica.
( vezi :

Tot acest esafodaj de idei din fizica atomica, are multe omisiuni, voit ‘alese’…, eu dorind sa scurtez la maximum expunerea arida pentru noi, pastrand din enumerarea de mai sus ideia principal a ‘zilei’ – prin eforturi importante (vezi Circuitul acceleratorului de particule de la CERN, Elvetia) savanti de renume mondial au putut explica originea materiei, ajungand la baza cercetarii tuturor componentelor acesteia, o baza infinit de mica, dar, iata, fara ea, nu se poate explica ceeace suntem noi azi si fiind la acest nivel unii s-au grabit sa formulize expresia ‘Particula lui Dumnezeu’….

Dupa acest moment ce-ar putea urma….?

Ar fi o directie, cu care ne-am obisnuit, ca dupa un numar de ani si cerceari asidue, sa vina cineva sa spuna ca a gasit o particular si mai mica….(a) 
sau, din contra, 
cineva sa arate cum, pornind de la “Particula lui Dumnezeu’… se poate face, se poate crea ‘materie noua’(!)/(b) 
si la gandul asta, chiar ca incept sa ma cutremur –‘omul’ ar putea deveni acel  Creator, asa cum de mii de ani religiile lumii se straduiesa ne convinga.

Vreau sa retineti aceasta a 2-a directie....
 Dece?
 Deoarece, urmand logica modelului care a dus la aceasta particula elementara, de baza, presupun ca si in Sport sau chiar la Inot, (etc.) daca am defini corespondentul particulei gasite de fizicieni, ne-am putea asuma rolul de ‘creatori’ sau 'corectori' a unor noi sisteme perfectionate, aducatoare de succes... (daca asta se si doreste….) si dat fiind ca aici nu mai apare intamplarea, hazardul ci gandirea logica, obiectiva …., noul sistem ar trebui sa fie mai bun, mai eficient si convenabil tuturora!

Sportul

Cuvant, activitate complexa care sta pe buzele sau in mintea tuturora. 

Intreb – este el gandit, acceptat la fel de noi toti? 
Ideia provine din antichitatea greaca sau din timpuri mai apropiate ( din Anglia sec 19)?

Sau Pierre Fredy de Coubertin a lansat practic ideia JO Moderne, adugand la elemente cunoscute de el, noile descoperiri arheologice despre Grecia antica, descoperiri atat de spectaculoase de la cea de-a 2-a jumatate a secolului (vezi Shielmann) ?

Parerea mea este ca tot ceeace include notiunea ‘sport’ este un compus. oarecum aleator condus de 'moda'..,  realizat in timp imprecis pentru ca este evident ca in 1896 nimeni nu putea anticipa cate ‘ingrediente’ va aduna aceasta activitate in viitor. Fiind asa, activitatea sportiva, putem admite, ca este si ‘intamplatoare’ (Coubertin, la primele 3 editii nu admitea la intreceri sa participe si femeile, aidoma ca in antichitate….)

Vai ce ‘salata de beuef’ am scos pentru a va atrage atentia ca, iata, in domenii foarte serioase ale vietii noastre , s-a ajuns la baza, la ultima forma care, apoi, pornind de la ea, se poate explica originea materiei si in fond originea noastra, etc.

In cee ace ma priveste, incercand a intelege ‘furia cautarii’ acestor mari oameni ai lumii…. si ‘riscul’ meu de a gasi o solutie, acceptabila, a unui nou sistem de practicare a Sportului, a Inotului.., pastrand proportiile…, m-am deprins a visa care ar putea fi baza de reinoirea a ‘ceva sistematic, repetabil (sport, inot)’, dar foarte dependent de finante... si din nou am ajuns la concluzia ca ‘particula lui dumnezeu la sport, la inot’, poate fi elementul care sta la baza oricarei activitati sportive,  a miscarii in apa, in termenii sportivi de inot.

Care-I ‘particula lui dumnezeu’ in cazul sportului, a inotului, etc. ?

Obisnuiti cu treburile marunte ale vietii sportive (linii metodice, metode de antrenament ‘la zona X’, campionate, medalii etc.) noi am generat un sistem in care, evident, ne-am pus toate interesele, asteptarile – vezi intreceri la atatea discipline sportive patronate de IOC sau federatiile internationale sau la inot, grupe de varsta, intreceri individuale, de stafeta, etc. ( mai nou au aparut ‘ilicit’, intrecerile pe grupe valorice, ‘la gramada’,  in care se ignora voit respectarea particularitatilor fundamentale ale subiectilor – important ramanad doar … cati finalisti sunt intr-o proba/ dorit a fi cel putin atatia concurenti egal cu cate culoare are bazinul…., vezi intrecerile anuale de la Hunedoara, un bazin de 6 culoare care ne scuteste sa cautam 'massa' mare de inotatori atat  de dorita).

Dar asa am uitat de “particula lui Dumezeul sportului sau a inotului” care nu poate fi gasita, DECAT in acceptarea si aplicarea creatoare a celor mai elementare forme de intrecere, la fel cum au facut savantii atomisti care au ajuns la cunoasterea originii materiei si astfel la explicarea ‘sistemului’ care a dus la aparitia lumii noastre in final.

Am facut ‘trei salturi si o tumba’ ca sa ajung a va convinge ca sistemele EFS si INOT nu pot fi modificate , perfectionate, decat daca poti sa stii care ‘particula’ sta la baza celor doua sisteme evocate.

Ma refer doar la noi, la Romania, care prezinta particularitati foarte contrastante (pe de o parte niste minusuri care scad potentialul…, pe de alta parte niste reusite iesite din comun, neasteptate de nimeni / vb. aia 'romanul e nascut poet'…)

Casa nu mai lungesc expunerea asta asa de intortocheata…, vin si afirm direct ca in sistemul sportiv, ‘particula’ cea mai elementara este (theoretic) ‘exercitiul motric’- miscarea fizica cu formele ei  infinite de exprimare dar, la noi, s-a petrecut un lucru nesperat in sistemul communist, anume, un experiment, care apoi a devenit o cercetare plurianuala, care dovedea a indicatorii de baza a EFS-ului, analizat la elevi (statistic odata la 5 ani…) , sunt in continuu ‘picaj’ atat din punct de vedere anthropologic (talia, greutatea, etc.) cat si biomotric('exercitiul fizic spuneam').

Cercetarea Potentialului biomotric la elevi  a fost generat de cativa specialisti de elita a EFS-ului din perioada anilor ’60-70; enumer aici cateva ‘legende’ Samuel Barany, Gh.Focseneanu, scriitorul Ion Mazilu, Ion Siclovan, Emil Ghibu, Nicu Alexe, Pierre de Hillerin, Vl. Shorr s.a., care au acceptat riscul de a fi ‘epurati’ de propaganda comunista pentru idealul lor de a demonstra ca sportul, ca fenomen social, este in mare declin (cercetarea a luat sfarsit dupa ’89 dar cred ca daca ar fi continuat, valorile statistice ar fi aratat nu un ‘picaj controlat’ ci o prabusire dramatica a acestui potential biomotric al tineretului nostru, vai noua)

Dar mai este ceva…. Cercetarea ‘cincinala’ a potentialului biomotric a elevilor nu ar fi putut dovedi ‘ceva’..., daca datele nu ar fi fost prelucrate statistic, mediile care rezultau, doar ele putand a indica, ‘unde’ si ‘cum’ suntem situati si de aici care ar fi caile de remediere a lipsurilor sau de imbunatatire a performantelor.

Deci, sistemul EFS poate fi bine dirijat daca, in acest domeniu, aceasta ‘particula’ ar putea fi bine cunoscuta si optim stapanita pentru ca apoi sa se ia cele mai eficiente cai de perfectionare, fara nicio ‘dilema’.

Inotul ca Sistem si implicarea Conceptului BEST.....

Acest concept a aparuta cum 33 de ani si, daca eram atat de destept precum sunt astazi…, nu acceptam sa-l  ‘vand’ celor care organizeaza intreceri, personale, individuale. Adica eu, naivul, am pledat pentru ca aplicarea Conceptului BEST sa fie parte din sistemul obisnuit atat de dicutat azi….

Of, daca eram mai destept, as fi luptat ca ‘particula lui dumnezeul inotului’ (f. sugestiv redata de aforismul antic – Festina lente….) sa devina piatra de capatai a inceperii si continuarii inotului, dar nu ca evolutie personala ci ca o cale de a cunoaste, de a stabili media statistica aplicata pe mase mari de practicanti.

In esenta – ‘particula’ ar fi fost acea inregistrare a parametrilor realizati nu de un oarecare subiect, ci de sute, mii de subiecti ai caror parametri, prestatii in apa..., ar fi fost controlate 'in joaca' si a caror date inregistrate lunar, bianual, anual..., ar fi capatat o valoare doar in cazul prelucrarii statistice, a mediilor lunare, anuale, etc., ar putea avea un raspuns, de genul ‘particula lui dumenzeu’, la inot.

In clipa cand aceste medii statistice ar fi aparut, ele ar fi indicat clar… ’atentie in clubul, antrenorul, XYZ ‘particula lui dumnezeul inotului' are medii salbe, acolo trebuie intervenit, inca de la primele momente, sau inca de la cele mai fragede varste. [referat neterminat]

Clipuri storante prin Gmail, sunt secvente scurte ale unor detalii legate de invatarea inotului de catre copii dar si de adulti in perioada 2007-17 la bazinul Tenisclub, Buc.

 Sinkro Free A.3gp , Sinkro Free B.3gp ,0806 Buna ziua a.mp4 , 24082008 Cori Ou de pasti ....mp4 ,24082008 Cori ou... din cadere.mp4 ,24082008 Cori pluta.mp4 , 24082008 Cristina Ou de pasti din cadere.mp4 ,24082008 Cristina pluta.mp4 ,24082008 Lori Ou din cadere.mp4 ,24082008 Lori pluta din impingere.mp4 , 24082008 silviu pluta.mp4 ,08032009730.mp4 , 08032009731.mp4 ,08032009732.mp4 , 08032009733.mp4 ,08032009734.mp4 ,08032009735.mp4, 08032009736.mp4 , 08032009737.mp4 ,08032009738.mp4 ,08032009739.mp4 ,08032009740.mp4 ,08032009741.mp4 ,08032009742.mp4 ,08032009743.mp4 , 08032009744.mp4 , 08032009745.mp4 ,08032009746.mp4 ,08032009747.mp4 ,08032009748.mp4 ,08032009749.mp4 ,08032009750.mp4 ,08032009751.mp4 , 08032009752.mp4 , 08032009753.mp4 ,08032009754.mp4 ,08032009756.mp4 ,08032009757.mp4 ,08032009758.mp4 ,08032009759.mp4 ,08032009760.mp4 , 08032009761.mp4 , 08032009762.mp4 ,14062008201 Buna ziua.mp4 ,14062008202.mp4 ,15032008091.mp4 ,15032008092.mp4 ,15032008093.mp4 , 15032008094.mp4 , 15032008095.mp4 ,15032008096.mp4 ,15032008097.mp4 ,15032008098.mp4 ,15032008099.mp4 ,15032008100.mp4 ,16022008004.mp4 , 16022008005.mp4 , 16022008007.mp4 ,17022014898.mp4 ,17022014899.mp4 ,17022014904.mp4 ,17022014905.mp4 ,17022014907.mp4 ,17022014908.mp4 , 17022014910.mp4 , 17022014912.mp4 ,17022014913.mp4 ,17022014914.mp4 ,17022014915.mp4 ,  17022014916.mp4 , 17022014917.mp4,  17022014918.mp4,  17022014919.mp4,  17022014920.mp4,  17022014921.mp4,  17022014922.mp4,  17022014923.mp4,  17022014924.mp4, 17022014925.mp4,  17022014926.mp4,  19022008010.mp4, ​​ 19022008012.mp4,  20042008118.mp4, 22042008120.mp4,  22042008121.mp4,  24022008038.mp4,  24022008039.mp4,  24022008040.mp4,  24022008042.mp4,  24022008044.mp4, 24022008045.mp4,  24022014927.mp4,  24022014928.mp4,  24022014929.mp4,  24022014930.mp4,  24022014931.mp4,  280920141025.mp4,  Dr.Tim.mp4