Saturday, May 27, 2017

"TRANSPARENTA' ... APEI DIN BAZINUL DE INOT SPORTIV ....

SUPRA-ANTRENAMENTUL  / OVER-TRAINING
Mircea Olaru a adăugat 4 fotografii noi.

Din lucrarea ... "Despre inot cu M.Olaru", 2007 

Supra-antrenamentul – stare nedorită in cadrul manifestărilor posibile în relaţia sportivului cu apa şi nu numai….
Acest aspect este caracteristic celor care au forţat pregătirea in mai multe componente sau doar una singura – ne referim la factorii de antrenament (pfg, pfs, pfu, echilibrul stării de sanatate etc.).
Supraantrenamentul este, mai nou, apreciat ca o boală, (Sindromul SGA) şi se carcaterizează prin: scăderea randamentului (fizic, psihic) pe o lungă perioadă de timp urmare a forţării repetate, stresante a capacităţii e efort + a aplicării inadecvate a regimului de susţinere şi de refacere (somn, nutriţie, medicaţie, vezi Anexa 15).
Inotătorii supra-antrenaţi, cert diagnosticaţi de medic ( avem o cazuistică convingătoare chiar pentru ultimii ani…!) au nevoie punctual de o diminuarea a efortului timp minim de 2 săptămâni sau chiar de o întrerupere temporară dirijată a pregătirii.
Simptomatica este numeroasă iar antrenorul, medicul devin în această speţă nişte veritabili detectivi; dintre simptomele biologice aminitm - scăderea rezistenţei (anduranţei), a potenţialului energetic, a performanţei in antrenament, concurs, schimbări în tensiunea arterială si a frecvenţei cardiace (vezi anexa 11- Stativul cu graficul de antrenament), insomnii, oboseală remanentă, dureri musculare, imprecizie coordonatorie, lipsa interesului , a poftei de antrenament, îmbolnăvirii neaşteptate, dereglări ale ciclului menstrual la fete ş.a.; pe plan psihologic se remarcă o stare permanentă de agitaţie, iritabilitate, descurajare sau depresii, perturbarea stării emoţionale, anxietate, insubordonare, scăderea puterii de concentrare.
De remarcat că sindromul amintit poate avea manifestări similare altor boli sau disfuncţiuni: depresia ca maladie, anemie (lipsa fierului, a vitaminei B12 injectabil, abuzul de alcool, de alte droguri sau chiar doping, proastă nutriţie, program neregulat al regimului de viata (somn, alimentaţia ca ore de masa etc), infecţii (mononucleoze), dereglări ale funcţiei glandei tiroidiene, starea de stress.
Tratament: odihna sau perioade scurte de repaus / scăderea indicatorilor de efort, de antrenament, respectarea la terminarea lecţiei a exerciţiilor de revenire, înot compensator (5-20 min. înot lejer sau practicarea altor sporturi), recuperare psihologică atentă prin grija antrenorului încărcat de elanuri positive, refacerea planului de antrenament spre o noua formă care să permita readaptarea la efort . 
Cea mai semnificativă indicaţie a este legată de scăderea valorii performanţelor, după ce au fost elucidate celelalte aspecte anterior amintite, supra-antrenamentul poate fi şi simulat de unii sportivi capricioşi, atenţie deci !
(citat din cap. Antrenament/Despre inot, M.Olaru, ed.SSE 2007)
------------------------------------------- 
OBS: 
Stativul cu graficul de antrenament, Anexa Nr. 11
Stativ triunghiular cu 0rarul şcolar şi cel de antrenament
având evidenţa operativă a tuturor indicatorilor principali ai pregătirii (săptămânal, lunar, anual)
Din foto se poate deduce cum arata ansamblat acest stativ: paginile 2 şi 3 vor fi xeroxate/printate la măsura 1/1 (adica pe o coala de măsura A4; acolo unde se înfiinţeazâ un alt grafic se face o îndoitură si în final cele 3 faţete ale stativului pot fi lipite pentru a realiza un volum echilateral ('gen Tomblerone') ....
Pe una din feţe veţi gasi orarul scolar + cel de antrenament săptămânal;
Pe faţeta din mijloc vor fi însemnate valorile a 4 indicatori
(Greutate, Km înotaţi, Puls dimineaţa la trezire(clinostatism) si dupa cca. 1 minut de ortostatism (citeşte explicaţiile pe verso); numărul orelor de somn – toate acestea pe fiecare zi din cate are o lună de pregatire (fiecare indicator va avea o alta culoarea iar unind valorile zilnice veţi căpăta un grafic interesant pentru urmarirea gradului de antrenament etc.
Pe cea de a 3-a faţetă se fac bilanţurile fiecărei luni conform celor 5 rubrici (total Km înotaţi/luna în curs, Total ore de pregătire, Nr. de Km. parcursi cronometrat, Număr de minute de pregătire pe uscat, număr de starturi în concursuri de verificare, locale şamd).
Cel care are o asemenea evidenţa, zi de zi, săptămânal, lunar/evident şi anual – va fi un sportiv ferit de supra-antrenament sau de scădere a gradului de pregătire. Merită să încercaţi .......!
Nota:
Supra-antrenamnetul este o stare cu frecventa mare in randul sportivilor de performanta..., dar, nu este decisiv, se poate reveni la normal cu mai multe grija si din partea parintilor, sportivului nu numai a antrenorului sau medicului (mai nou au aparut niste gadget-uri care evalueaza instataneu, nivelul de oxigenometrie momentana..., precum si valoarea , in vitro, a FC - eu, il folosesc in fiecare seara, uneori si dimineata daca seara a aratat valori scazute, asa 'stiu pe lume ma aflu'...., de regula nivelul de 0xigen, in cazul meu, incepe cu 98% , trece prin 99% si se stabilizeza la 97%, uneori e oscilant...
masina numita 'organismul uman' are nevoie de minimum, atata atentie cat dai unui bolid cu care te afisezi in lume.....
SUCCESMircea Olaru conducerea pregatirii este asigurata de antrenor..., dar langa el se va afla mereu minimum un medic (de regula un 'staff' numeros...). Iata 2 grafice realizatte de regretatul dr. Ioan Dragan (membru al Acad. Medicale, Doctor Honoris cauza al multor univ. + un roman care a fost membru al Medical Com. Doping resach-control/FINA board si decorat de acest for in 2 randuri ( colanul de argint, aur). la rugamintea mea el si-a expus intreaga sa stiinta in 2 mari graficeMircea Olaru iata-l si pe cel de-al doilea. Aceste grafice trebuiesc STUDIATE si nu COPIATE; fiecare remediu, fiecare recomandare trebuie sa fie jertfita principilui 'primum non nocere' !!! Nu va jucati cu focu'......
Dumitru Corina La Demeca n-a fost nimeni diagnosticat cu supra-antrenament :))


Mircea Olaru Gicu a fost un om de exceptie.... o intuitie grozava si o dedicatie iesita din comun, pacat ca s-a dus asa de repede D-zeu sa-l odihneasca si Micky Gothe, la fel

====================================
From the work ... "About swimming with M.Olaru", 2007
Over-training - undesirable condition in possible manifestations in the athlete's relationship with water and not only ....
This is characteristic of those who have forced multi-component training or only one - we mean the training factors (pfg, pfs, pfu, health balance, etc.).
Over-training is more recently regarded as a disease, (SGA syndrome) and is characterized by: a decrease in physical (and mental) performance over a long period of time as a result of repeated forced, stressful capacity is the effort + inappropriate application of the Support and recovery (sleep, nutrition, medication, see Annex 15).
Over-trained swimmers, certainly diagnosed by a physician (we have a convincing case for the last few years ...) need punctual reduction of the minimum effort of 2 weeks or even a temporary temporary interruption of the training.
Symptomatic is numerous and the coach, doctor becomes in this case some real detectives; Of the biological symptoms we recall - decreased resistance, energy potential, exercise performance, competition, changes in blood pressure and heart rate (see Annex 11 - Training chart stand), insomnia, residual fatigue, muscle pain, Coordination inaccuracy, lack of interest, workout, unexpected illness, menstrual cycle disorders in girls, etc .; Psychologically, there is a permanent state of agitation, irritability, discouragement or depression, disturbing the emotional state, anxiety, insubordination, decreased concentration power.
It should be noted that the syndrome may have similar manifestations to other illnesses or dysfunctions: depression as a malady, anemia (lack of iron, injectable B12 vitamin, alcohol abuse, other drugs or even doping, poor nutrition, irregular diet of sleep , Eating as mealtimes etc), infections (mononucleosis), thyroid gland disorder, stress state.
Treatment: rest or short periods of rest / decrease of exercise, training, restoration, restorative swimming (5 to 20 minutes of swimming or other sports), careful psychological recovery by the care of the coach Positive revolutions, restoration of the training plan to a new form that allows the effort to be readjusted.
The most significant indication is related to the decrease in performance, after the other aspects mentioned above have been elucidated, over-training can be simulated by some capricious athletes, so be careful!
(Quoted in the chapter "Training / About swimming, M.Olaru, ed.SSE 2007)
OBS:
Tripod with training chart, Annex no. 11
Triangular staircase with school and training center
Having the operative record of all main indicators of training (weekly, monthly, yearly)
From the photo, it can be inferred how this tripod looks like: pages 2 and 3 will be xeroxed / printed at measure 1/1 (ie on a A4-size paper, where another graphic is created, a bend and finally the 3 Facets of the stand can be glued to achieve an equilateral volume ('Tomblerone') ....
On one side you will find the school + weekly training schedule;
On the middle face will be the values of 4 indicators
(Weight, Bloom Km, Pulse in the morning waking up and after 1 minute of orthostatism (read the explanations on the back), the number of hours of sleep - all these on each day of one month's preparation (each indicator will have Another color, and uniting daily values, you'll get an interesting graph for tracking your training.
On the 3rd facet, the balance sheets of each month are calculated according to the 5 headings (total km / month in course, Total hours of training, Number of kilometers traveled, Number of minutes of training on land, number of starts In test competitions, local and other).
The one who has such records, day by day, weekly, monthly / obviously and annually - will be a guardian of over-training or drop in readiness. It is worth trying .......!
Note:
Over-training is a high-frequency condition among performance athletes ... but it is not decisive, it can return to normal with more care from parents, the athlete not just the coach or the doctor Some gadgets that assess the situation, the level of oxygen momentum ... and the in-vitro value of FC-I use it every evening, sometimes in the morning if the evening showed low values, so I know the world I find it .... .... Normally, the 0xigen level in my case starts with 98%, goes through 99% and stabilizes at 97%, sometimes it's oscillating ...
The machine called the 'human body' needs the minimum, as much attention as you give to a fireball that you pose to the world .....
SUCCESS
==================================


3 comentarii
Comentarii
Mircea Olaru conducerea pregatirii este asigurata de antrenor..., dar langa el se va afla mereu minimum un medic (de regula un 'staff' numeros...). Iata 2 grafice realizatte de regretatul dr. Ioan Dragan (membru al Acad. Medicale, Doctor Honoris cauza al multor univ. + un roman care a fost membru al Medical Com. Doping resach-control/FINA board si decorat de acest for in 2 randuri ( colanul de argint, aur). la rugamintea mea el si-a expus intreaga sa stiinta in 2 mari grafice, incerc sa le postez... (FB nu-mi permite decat cate unul)

Îmi placeVezi mai multe reacţii
Răspunde
1
20 ore
Mircea Olaru Mircea Olaru iata-l si pe cel de-al doilea. Aceste grafice trebuiesc STUDIATE si nu COPIATE; fiecare remediu, fiecare recomandare trebuie sa fie jertfita principilui 'primum non nocere' !!! Nu va jucati cu focu'.........

Îmi placeVezi mai multe reacţii
Răspunde
1
20 ore
Dumitru Corina La Demeca n-a fost nimeni diagnosticat cu supra-antrenament :))

Îmi placeVezi mai multe reacţii
Răspunde12 ore
Mircea Olaru Gicu a fost un om de exceptie.... o intuitie grozava si o dedicatie iesita din comun, pacat ca s-a dus asa de repede D-zeu sa-l odihneasca si Micky Gothe, la fel